บริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานที่สรุปได้ดังนี้

1.การดำเนินการเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ จัดพิมพ์ การรับ การส่ง ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือทั้งภายในและภายนอก
การจัดเก็บหนังสือตามระบบงานสารบรรณเพื่อสะดวกในการสืบค้นการจัดระบบ การแปลเอกสาร ตลอดจนการ
ตรวจสอบข้อมูลในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงงานรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
2. การดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน เช่น จัดทำคำของบประมาณประจำปี จัดทำ
แผนปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนและโครงการต่างๆให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน
3. การดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ เช่น จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินกรณีมิใช่จัดซื้อ จัดจ้าง การชำระ
จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ และจัดเก็บรายได้ของศูนย์ฯ ควบคุม ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการตลอดจนให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
4.เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะและประสบการณ์สูงในการดำเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดหา   จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง การเบิกจ่ายวัสดุ การซ่อมแซมดูแลรักษา
ระบบราคา การเสื่อมสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย สมรรถนะ บริการอะไหล่การซ่อมบำรุง ความแข็งแรงทนทาน
วิวัฒนาการพัสดุ ที่สามารถกำหนดมาตรฐานและคุณภาพวัสดุ เพื่อประกอบการตัดสินใจจัดหาและจำหน่าย
ตลอดจนศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุการจัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ
5. การติดต่อประสานงานและความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ประสานการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
สถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการให้บริการวิชาการ
6. ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการต่างๆ จัดเอกสารการประชุม การจดบันทึกการประชุม จัดทำ
7. ดูแลและควบคุมงานประกันคุณภาพของศูนย์ฯรายงานการประชุม และติดตามผลการดำเนินงานสนับสนุนด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมผลงาน กิจกรรม รายงานผล ติดตามผลการดำเนิน และการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ