ฝ่ายบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานที่สรุปได้ดังนี้
1. ให้บริการสื่อการเรียนการสอน สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
2. ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสัมมนาแก่ นักศึกษา คณาจารย์ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก 
3. อำนวยความสะดวกการใช้งานห้องห้องประชุมสัมมนา
4. อำนวยความสะดวกการใช้งานเครื่องเสียงในงานกิจกรรมต่างๆ
5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์

service01 service05 service04 pruduct16 pruduct17 pruduct14 pruduct13 pruduct12 pruduct11 pruduct10