ผลิตสื่อการเรียนการสอน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานที่สรุปได้ดังนี้
1.กำกับควบคุมและดูแลงานฝ่ายต่าง ๆให้เป็นไปตามระเบียบของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
2.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ
3.พัฒนาระบบการบริการและจัดการบุคลากร
4.วางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.วางแผนและจัดทำปฏิทินกิจกรรมต่าง ๆ ล่วงหน้าประจำปี
6.เป็นผู้ดำเนินการประสานงานด้านการจัดฝึกอบรม
7.จัดทำเอกสารทางวิชาการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาเผยแพร่
8.ผลิตสื่อการเรียนการสอน เช่นวีดิทัศน์และตัดต่อวีดิทัศน์ บันทึกเสียง ผลิตงานกราฟฟิก ผลิตมัลติมีเดีย
   สำเนาแผ่น  CD  VCD   DVD ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์และสื่อนำเสนอต่างๆ
9.ถ่ายทอดสด บันทึกเทปโทรทัศน์ กิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
10.บันทึกวีดีโอและภาพนิ่งในกิจกรรมของนักศึกษาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย

pruduct03 pruduct01  pruduct04 pruduct05

pruduct06 pruduct07

pruduct08 pruduct09