ประวัติความเป็นมา

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

        ได้ก่อตั้งขึ้นในปีงบประมาณ 2542 เปิดทำการวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2542 เพื่อให้คณาจารย์ได้ใช้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน และซ่อมบำรุงสื่อการเรียนการสอน ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาได้เกิดขึ้นจากนโยบายของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการที่เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนภายในสถาบันราชภัฏเลย ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ที่จัดให้มีขึ้นในสถาบันราชภัฏ (ในขณะนั้น) สายงานบริหารขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ งานในระยะแรกเป็นงานเกี่ยวกับการผลิตแผ่นโปร่งใส และงานออกแบบสิ่งพิมพ์ให้กับอาจารย์ผู้สอน ต่อมาได้มีการยืมอุปกรณ์ผลิตสื่อจากโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และศูนย์วิทยบริการ จึงทำให้มีขีดความสามารถในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น ต่อมาได้มีการยุบรวมงานโสตทัศนศึกษาของสถาบันมาขึ้นตรงต่อศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ดังนั้นจึงทำให้ภาระงานของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพิ่มขึ้น คือ การให้บริการวัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมสัมมนา

            พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างการบริหาร โดยศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาอยู่ภายใต้สายการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและอยู่ภายใต้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงานบริการเพิ่มขึ้นคือ ห้องสตูดิโอ ให้บริการถ่ายภาพบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ห้องบันทึกเสียงสำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน และมีการจัดอบรมทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

            พ.ศ.2553 – 2556 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณใน การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียงติดตั้งอาคารเรียนรวม ตึก 18, 19, 23 และอาคารอื่นฯ ภายในมหาวิทยาลัย

            พ.ศ.2557 – 2558 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณใน การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียงติดตั้งอาคารเรียนศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

            พ.ศ. 2558 – 2559 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และเครื่องขยายเสียง ติดตั้งอาคารเรียนศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (อาคาร CL02)

            พ.ศ. 2559 – 2560 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 18 และหอประชุมขุมทองวิไล รวมทั้งจุดบริการเครื่องเสียงที่บริเวณพระพุทธยาน ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงสำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน ที่ชั้น 4 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และจัดซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว เพิ่มเติมเพื่อรองรับ
            สื่อการเรียนการสอนที่เสื่อมสภาพ ตลอดทั้งมีโครงการอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรเป็นประจำทุกปี ได้พัฒนานักศึกษาเพื่อส่งคลิปวิดีโอ “ศาสตร์พระราชา” เข้าประกวด จัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูประจำการจังหวัดเลย โดยบูรณาการจากความรู้และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 2 เดือน มีครูเข้าร่วมอบรม 900 คน และผลงานจากการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงได้รับคัดเลือกจาก มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ (TCU) สกอ. ให้ร่วมผลิตรายวิชา “คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ” ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบของ ThaiMooc (www.thaimooc.org)

            พ.ศ. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพิ่มเติมเพื่อรองรับสื่อการเรียนการสอนที่เสื่อมสภาพ เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ชุดไฟสตูดิโอ เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ และเครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ เพื่อใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ