ประวัติความเป็นมา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

            ได้ก่อตั้งขึ้นในปีงบประมาณ 2542 เปิดทำการวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เพื่อให้คณาจารย์ ได้ใช้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน และซ่อมบำรุงสื่อการเรียนการสอน ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาได้เกิดขึ้นจากนโยบายของรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการที่เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน ของอาจารย์ผู้สอนภายในสถาบันราชภัฏเลย ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ที่จัดให้มีขึ้นในสถาบันราชภัฏ (ในขณะนั้น) สายงานบริหารขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ งานในระยะแรกเป็นงานเกี่ยวกับการผลิตแผ่นโปร่งใส และงานออกแบบสิ่งพิมพ์ให้กับอาจารย์ผู้สอน ต่อมาได้มีการยืมอุปกรณ์ผลิตสื่อจากโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และศูนย์วิทยบริการ จึงทำให้มีขีดความสามารถในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น ต่อมาได้มีการยุบรวมงานโสตทัศนศึกษา ของสถาบันมาขึ้นตรงต่อ  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ดังนั้นจึงทำให้ภาระงานของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเพิ่มขึ้น คือการให้บริการวัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมสัมมนา

พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างการบริหาร โดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาอยู่ภายใต้สายการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและอยู่ภายใต้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงานบริการเพิ่มขึ้นคือ ห้องสตูดิโอไว้ให้บริการถ่ายภาพบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ห้องบันทึกเสียงสำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน และมีการจัดอบรมทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

พ.ศ.2553 – 2556 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณใน การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียงติดตั้งอาคารเรียนรวม ตึก 18 , 19 , 23 และอาคารอื่นฯ ภายในมหาวิทยาลัย

พ.ศ.2557 – 2558 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณใน การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียงติดตั้งอาคารเรียนศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2558 – 2559 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และเครื่องขยายเสียง จำนวน 26 ชุด ติดตั้งอาคารเรียนศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (อาคาร CL02) และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 15 เครื่อง ให้กับอาคารศูนย์วิทยบริการหลังใหม่

cropped-14536873_10208444148913895_2138545411_o.jpg